ឥណទានកាតក្លែងបន្លំមេធាវី,ច្បាប់និងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជារៀងរាល់ទីក្រុង