ទាំងអស់មេធាវីនៅក្នុងទេសឥណ្ឌា។ ធំបំផុតផ្នែកច្បាប់ផតថលសម្រាប់ឥណ្ឌាមេធាវី។