របន្ថែមម៉ោយោបាយនៅក្រោមច្បាប់ការងារនៅក្នុងឥណ្ឌាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជន