មើលប័ណ្ណបើកបលម្អិត-វិបផតថលនៃឥណ្ឌា

នេះគឺជាការជាតិវិបផតថលនៃសឥណ្ឌា,ង្កើតឡើងជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីអនុញ្ញាតតែបង្អួចចូលដំណើរព័ត៌មាននិងសេវាកម្មត្រូវបានផ្ដល់ដោយរនានាឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលអង្គភាព។ ហទំព័រនេះគឺជាបេសកកម្មរបៀបគម្រោងក្រោមការជាតិអ៊ីលកិច្ចផែនការរចនានិងបង្កើតឡើងដោយជាតិមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន,ក្រសួងការឡិចត្រូព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា,រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា។