តើធ្វើដូចម្តេចឥណ្ឌាមួយមេធាវីស្វែងរកការងារនៅក្នុងទីក្រុងឌូច្បាប់ក្រុមហ៊ុន។