ជំនាញគម្លាតដាក់ ១ ដុល្លារ។ ៩៧ ពាន់ពាន់កំណើនខ្លាំងនៅឥណ្ឌា៖ការណ៍-សេដ្ឋកិច្ចដង