គឺជាអ្វីដែលសមមូលពាក្យដីនៅក្នុងតុលាការឥណ្ឌា។ មិនដូចគំនិតមួយសូម្បីតែមាន។